Regulamin strony www

Art. 1. [Informacje podstawowe]

1.Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej http://artfoto.com.pl/

2.Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez Stronę jest: Katarzyna Margol wpisana do Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej pod firmą: Art Foto Katarzyna Margol z siedzibą Pawła Ponke 21a/2 Bojano 84-207 Nip 5862230700 (zwany dalej „Usługodawcą”).

3.Z Usługodawcą możesz skontaktować za pośrednictwem:

1)poczty e-mail:kontakt@artfoto.com.pl

2)telefonicznie: 512 745 493

4.Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 29.02.2023 r.

5.Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu

Art. 2. [Rodzaje i zakres świadczonych usług]

1.Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Usługodawcę działalności fotograficznej i szkoleniowej.

2.Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy usługi bezpłatne:

a)subskrypcja newslettera z informacjami handlowymi (promocjami, ofertami specjalnymi);

b)publikacji komentarzy

Art. 3. [Warunki techniczne do korzystania z usług]

1.W celu prawidłowego korzystania ze Strony powinieneś posiadać:1)urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,

2)przeglądarkę internetową,

3)pełną zdolność do czynności prawnych, w celu dokonania zakupów na Stronie,

4)adres poczty e-mail, w celu dokonania zakupów na Stronie lub zapisania się na newsletter.

2.Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym.

Art. 4 [Newsletter]

1.Usługa w postaci subskrypcji newslettera jest darmowa. Polega ona na wysyłaniu przez Usługodawcę informacji handlowych o promocjach i specjalnych ofertach Usługodawcy. Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych na podany przez Ciebie adres e-mail.

2.Zrezygnować z newslettera możesz w każdej korzystając z opcji wypisania się zamieszczonej w wiadomości newsletterowej lub kontaktując się z Usługodawcą.

Art. 5 [Komentarze]

1.Na Stronie możesz publikować komentarze.

2.Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podawania przyczyny

Art. 6[Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji]

1.Każdej osobie korzystającej ze Strony przysługuje prawo wniesienia reklamacji.

2.Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia możecie kierować na adres: kontakt@artfoto.com.pl

3.Reklamacja powinna zawierać:

1)Twoje imię oraz adres e-mail,

2)dokładny opis i powód reklamacji,

3)Twoje żądania, propozycje i wnioski.

4.Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni.

5.Odpowiedzi na reklamację udzielamy drogą mailową.

Art. 7 [Rozwiązywanie sporów]

1.Akceptując ten regulamin zgadzasz się, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia roszczeń przeze mnie lub przez Ciebie. Jeśli w zakreślonym okresie nie znajdziemy rozwiązania na zakończenie sporuto swoje roszczenia będziemy mogli złożyć sądowi powszechnemu.

2.W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, umawiamy się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego. Porozumienie to nie pozbawia Cię ochrony przyznanej Ci na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa.

3.Wyrażam zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Jeśli chcesz zgłosić przeciwko mnie jakąś sprawę może to zrobić elektronicznie pod adresem:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Art. 8 [Ochrona danych osobowych]

1.Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych(RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: http://artfoto.com.pl/polityka-prywatnosci

Art. 9[Wzór formularza odstąpienia od umowy]

  • Adresat: …* tu wskazujecie swoje dane.
  • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
  • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  • Adres konsumenta(-ów)
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  • Data(*) Niepotrzebne skreślić.