Umowa sesji zdjęciowej

Art. 1

Na zasadach opisanych w niniejszej Umowie Fotograf zobowiązuje się do wykonania dokumentacji fotograficznej i przekazania Zleceniodawcy minimum ….. zdjęć.

Art. 2

 1. W celu uniknięcia wątpliwości autorem Fotografii w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych jest Fotograf.
 2. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci podczas sesji zdjęciowej oraz za wszelkie zniszczenia wynikłe z ich winy bądź samych siebie. Odpowiedzialność rodziców zaczyna się od pierwszego kontaktu fizycznego z Fotografem czyli albo od wejścia do budynku, w którym znajduje się studio, albo przywitania się w plenerze.
 3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i wizerunku na czas nieokreślony=dożywotnio, na następujących polach eksploatacji: strony www, wizytówki, targi, ulotki, publikacje, książki, oferty, konkursy fotograficzne itp.
 4. Zlecający wyraża zgodę marketingową na kontakt Fotografa oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym wizerunku, przez Art Foto w ramach wykonywanej usługi oraz podmioty współpracujące m.in.: najlepszefoto.pl, usługi kurierskie czy Poczta Polska.
 5. Zlecający i Fotograf ma prawo do publikowania na stronach www i stronach portali społecznościowych wyłącznie zdjęć, które zostały wyedytowane przez Wykonawcę i przekazane Zlecającemu. Zlecający zobowiązuje się do podpisywania wszystkich publikowanych zdjęć w formacie: „Art Foto Katarzyna Margol”.
 6. Przy sesjach promocyjnych zgoda na publikację zdjęć jest wymagana i bez ograniczenia czasowego.
 7. Fotograf posiada prawa autorskie i majątkowe względem wykonanych Fotografii. Zlecający nie może udostępniać zdjęć osobom trzecim w celach uzyskania korzyści finansowych, bez wcześniejszego kontaktu z Fotografem i jego zgody.
 8. Obowiązuje zakaz edycji zdjęć na własną rękę, w tym używania nakładek przez różnorodne programy i aplikacje Social Media.

Art. 3

Fotograf, w ciągu maks 7 dni roboczych od dnia wykonania zlecenia przekaże egzemplarze fotografii do wyboru drogą elektroniczną w postaci linku do pobrania, chyba że charakter sesji zdjęciowej określony jest jako „reportaż” lub inny, w którym zdjęcia do edycji wybiera Fotograf.

Zdjęcia te są jedynie przykładowe, bez edycji, oznaczone wzorem i logo Fotografa i nie podlegają publikacji ani nie można ich w żaden sposób wykorzystać. Klient ma obowiązek wskazać wybór zdjęć do edycji maksymalnie do 7 dni kalendarzowych, inaczej zdjęcia wybiera Fotograf.

Następnie po otrzymaniu wybranych zdjęć do edycji Fotograf dokona autorskiej obróbki w terminie ustalonym w dniu sesji.

W tym celu niezbędne jest podanie adresu e-mail przez Zlecającego

Ewentualne wydruki zdjęć bądź inne produkty w formie fizycznej muszą zostać odebrane osobiście przez klienta w ciągu 14 dni kalendarzowych.

Zdjęcia przechowywane są na dysku do 1 miesiąca od dnia przekazania gotowego produktu klientom, następnie są usuwane. Zdjęcia wysyłane linkiem WeTransfer ważne są 7 dni, trzeba w tym czasie pobrać je na komputer. Wydruki odbiór osobisty Bojano , albo wysyłka kurierem za opłatą .

Można zakupić dodatkowe zdjęcia z sesji po cenie określonej w dniu sesji.

Art. 5

Wykonawca dołoży wszelkich starań do rzetelnego wykonania usługi będącej przedmiotem umowy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę materiałów nie wynikających z jego zaniedbań.

Fotografie dostarczone Zleceniodawcy jako produkt finalny nie podlegają reklamacji ani roszczeniom wobec Fotografa. Godząc się na udział w sesji zdjęciowej Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się ze stylem pracy Fotografa i edytowanych przez niego zdjęć i akceptuje jego artystyczny charakter.

Art. 6. Postanowienia dodatkowe

 1. Mając na uwadze, że dzieło będące przedmiotem realizacji Umowy, może być traktowane jako dane osobowe, Zamawiający oświadcza, że w ramach wykonania realizacji przedmiotu Umowy Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Art Foto
 2. Zamawiający oświadcza, że został poinformowany, że służy mu prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania, a przetwarzanie tych danych w celach innych niż wymienione w niniejszej Umowie cele prawnie usprawiedliwione lub statutowe Zmawiającego albo osób trzecich, którym są przekazywane te dane – wymaga uprzedniej zgody.
 3. Zamawiający oświadcza, że został poinformowany, że w dowolnym momencie może wycofać zgodę na przetwarzania danych osobowych lub ograniczyć ich przetwarzanie, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Zamawiający oświadcza, że jest świadomy, że w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Zamawiającego jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje mi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, w szczególności przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Wykonawcy.
 5. Zamawiający oświadcza, że jest świadomy, że jego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę, jego pracowników i współpracowników, firmy kurierskie lub podmioty świadczące usługi wydruku fotografii, odbitek, opracowania fotoksiążek lub innych przedmiotów zamówionych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego odbywać się będzie w zakresie i celu niezbędnym do wykonania Umowy.

Wykonawca oświadcza, że dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w następujących celach:

 1. w celu zawarcia i wykonania Umowy, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawna przetwarzania danych jest niezbędność ich posiadania do zawarcia i wykonania Umowy ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia RODO;
 2. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, w szczególności: w celu marketingu bezpośredniego produktów Wykonawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO;
 3. w innych celach, na które Wykonawca otrzymał odrębną zgodę Zamawiającego, zgodnie z oświadczeniami, stanowiącymi Załącznik do niniejszej Umowy.